ਕੁੱਕੋਲਡ - ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਦੁਖੀ, ਪਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਕਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਮ ਮੁੰਡਾ? ਮਾਬੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

Ads