ਰਿਡਹਿਅਡ - ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਰੇਡਹੈੱਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਕ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

Ads