69 ਸਥਿਤੀ - ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ

ਤੇਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਇਕ 69. ਹੀਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

Ads